معرفی رئیس اداره طراحی و اجرا

 

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی مقدسی

تلفن دفتر : 7252343-0831

تلفن همراه : 09188364143