جهت مشاهده بخشنامه های عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی هریک از عناوین مورد نظر کلیک نمایید. (فایل PDF )

35.      فرم بازديدهاي دوره اي ساختمانها و تاسيسات متعلقه  (18-11-83 )

36.      نكاتي در خصوص انتخاب پيمانكاران (13-2-83)

37.      لزوم رعايت مشخصات فني و عمومي كارهاي تاسيسات مكانيكي  (25-11-82 )

38.      الزامي بودن ضوابط و مقررات ايمني ساختمان (6-11-82 )

39.      لزوم رعايت اصول و مشخصات فني و عمومي پروژه ها (12-9-82 )

40.      ضرورت نظارت عاليه حوزه عمراني واحدها در مورد آموزشكده سما  (30-6-82)

41.      فرم هاي درصد پيشرفت فيزيكي عمليات ساختماني (29-4-82)

42.      استفاده از لوازم و ابزار كاهنده مصرف آب به منظور مصرف بهينه  (21-10-81 )

43.      اجراي نماي مناسب با اسكوپ جهت ساختمانهاي دانشگاهي (10-9-81)

44.  تاكيد بر استفاده از سيستم هاي ايمني و مجهز اعلام خطر نشت گاز – 2 

45.  رعايت نكاتي براي ارتقا كيفيت اجرا  ( 28-8-78)

46.  جدول پيشرفت فيزيكي عمليات ساختماني پروژه ها (6-11-77 )

47.  واگذاري كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار (22-9-77)

48.  نصب سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق در كليه ساختمانهاي دانشگاهي  (19-2-77)

49.  آيين نامه حفاظتي كارگاهاي ساختماني (6-5-75)

50.  شرح وظايف معاونت عمران دانشگاه  (25-7-71)

51.  شرح وظايف و پست هاي سازماني حوزه هاي عمراني (4-10-80)

52.  نحوه محاسبه و پرداخت حق فني نيروهاي فني در حوزه معاونت عمراني -1   


 

صفحــــــــــــــــــه 1 2 3