معرفی رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

نام و نام خانوادگی : کیانوش محمدی

تلفن دفتر : 7243181-0831

سطح تحصیلات :  کارشناسی ارشد

پست سازمانی : رئیس اداره نگهداری و تعمیرات