معرفی رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

 

نام و نام خانوادگی : بهزاد باقری

تلفن دفتر : 7243181-0831

تلفن همراه :

سال تولد : 

آدرس الکترونیکی : 

سطح تحصیلات :  کارشناسی

پست سازمانی : رئیس اداره نگهداری و تعمیرات