ارتباط با ما   

  

·         آدرس پستی:

کرمانشاه – انتهای شهرک متخصصین – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی امام خمینی (ره) – ساختمان اداری – طبقه اول – حوزه معاونت عمرانی - کدپستی 6718997551 .

·         تلفن تماس:

معاونت عمرانی                               08317252242   

رئیس اداره طراحی و اجرا                  08317243181   داخلی 214

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری           08317243181   داخلی 322

·         پست الکترونیکی :