وظايف و مسئوليتها

 

·         نظارت بر انجام اقدامات لازم براي اجراي پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي.

·         نظارت بر انجام امور مربوط به تعميرات و تكميل ساختمان ها و تاسيسات.

·         نگهداري و انجام تعميرات و تغييرات مورد نياز شبكه آب، برق، تلفن، آسانسور و ساير تاسيسات و منصوبات واقع در ساختمانهاي دانشگاه.

·         تهيه گزارش هاي ادواري و موردي از مراحل پيشرفت عمليات يا ركود و توقف فعاليت ها با ذكر دلايل توجيهي براي مقام مافوق.

·         ارايه  آموزش هاي عملي و ضمن خدمت به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم و ارجاع كار بين آنان.

·         انجام ساير امور محوله بر حسب ارجاع مقام مافوق.