جهت مشاهده بخشنامه های عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی هریک از عناوین مورد نظر کلیک نمایید. (فایل PDF )

1.      ضرورت صرفه جويي در مصرف آب (22-10-89)

2.      ارسال تصوير قرارداد نهايي منعقده با پيمانكاران و مشاوران به اداره کل طرح های عمرانی (26-3-89)

3.      استفاده از نقشه هاي تيپ سازمان و نحوه چگونگي قراردادهاي خدمات مهندسین مشاور طراحی (11-3-89)

4.      رعايت حفاظت و ايمني كارگاه هاي عمراني  (15-1-89)

5.      تاكيد بر استفاده بهينه از اراضي و املاك و احداث ساختمانها حداقل در چهار طبقه (19-12-88)

6.      ارسال اطلاعات طرحهاي عمراني در زمان درخواست طراحي و عدم تغيير پس از بررسی و تأئید نقشه (3-10-88)

7.      رعايت ضوابط و نحوه تنظيم پيمان پروژه هاي عمراني بالاي 10000 متر (18-8-88)

8.      رعايت موارد و احكام آيين نامه معاملات دانشگاه (3-8-88)

9.      اخذ مجوز به منظور احداث طرح هاي عمراني به روش اماني (12-6-88)

10.  استفاده از نقشه هاي اداره كل فني و ساختمان در مناقصات  (18-5-88)

11. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (7-5-88)

12.  ارسال ليست مهندسين مشاور با سابقه مثبت  (30-4-88)

13.  استفاده از قرارداد تيپ خدمات مهندسين مشاور  (27-4-88)

14.  ضرورت تجهيز مراكز درماني و بيمارستانها به برق اضطراري  (24-4-88)

15.  رعايت نكات ايمني در رابطه با استفاده از سيستمهاي اعلام خطر نشت گاز (31-2-88)

16.  ابطال قانون استفاده از مجري در احداث ساختمانها  (10-12-87)

17.  تجهيز كليه ساختمانها به سيستمهاي ايمني استاندارد  (12-10-87)


 

صفحــــــــــــــــــه 1 2 3