جهت مشاهده هریک از موارد زیر بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید. (PDF)

 

1.      TENDER'S LAW- march2009  

2.      قانون برگزاري مناقصات (17-11-83)

3.      آيين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات (16-7-85)

4.      آيين نامه اجرايي بند ج ماده12 قانون برگزاري مناقصات (16-7-85)

5.      آيين نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات  (16-7-85)

6.      راهنماي مناقصه (26-5-84)

7.      آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاری مناقصات

8.      قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات  (25-1-89)

9.      آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رسانی مناقصات  (5-9-85)

10.  پاسخ - پرسش هاي مطرح شده درباره قانون برگزاري مناقصات  (15-6-88)

11.  دستورالعمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه  (23-9-87)

12.  آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران (19-12-81)

13.  آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (11-12-81)

14.  راهنماي تعين دامنه مناسبترين قيمت هاي پيشنهادي (16-9-88)

15.  دستورالعمل نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك فصل های فهرست بها 

16.  دستورالعمل بيمه پروژه ها در قراردادهاي پيمانكاري  (2-8-83)

17.  آيين نامه و اصلاح جداول طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (8-2-86)

18.   ابلاغیه جایگزین آيين نامه و اصلاح جداول طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (26-4-89)

19.  دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها 


 

صفحــــــــــــــــــه 1 2