معرفی مدیر کل عمرانی واحد  

    نام و نام خانوادگی: رضا خالقی

    تحصیلات: دانشجوی دکترای عمران

    مرتبه علمی: مربی

    پست الکترونیکی:  

     شماره تماس : 08317252242