سياست ها

·         احداث بنا با حداقل قيمت و حداكثر سرعت و با كيفيت مطلوب.

·         اداره امور عمراني واحدهاي دانشگاهي با حداكثر كارآیي و حداقل نيروي انساني و هزينه.

·         سرمايه گذاري از محل حداقل درآمدهاي واحد و تأكيد بر استفاده از تسهيلات اعتباري بانك ها و ساير منابع.

·         افزايش ضريب ايمني و آسايش بهره برداران از ساختمان هاي جديد دانشگاهي.

·         توجه بيشتر به زيباسازي محيط همراه با محوطه سازي فضاهاي دانشگاهي.