اهداف

·         برنامه ريزي به منظور ايجاد فضاهاي لازم شامل: ساختمانهاي آموزشي، اداري، رفاهي و ساير ساختمان هاي مورد نياز با كيفيت مطلوب به لحاظ معماري، سازه، اجرا در حداقل زمان ممكن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.

·         نگهداري و بهره برداري بهينه از ساختمانهاي موجود دانشگاه.

·         ايجاد مجتمع هاي دانشگاهي و تجميع مكان هاي پراكنده با اولويت استفاده از اين مكان ها.

·         دستيابي به استانداردهاي ملي در زمينه فضاهاي آموزشي، اداري و رفاهي و غيره.