جهت مشاهده بخشنامه های عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی هریک از عناوین مورد نظر کلیک نمایید. (فایل PDF ) 

18.      جلوگيري از طولاني شدن زمان اجرا  (5-10-87)

19.      پرداخت عوارض شهرداريها به عهده پيمانكاران   (14-9-87)

20.      سازمان كار مديريت امور عمراني مناطق  (2-3-87)

21.      الزام بر رفع نواقص مندرج در صورت مجالس تحويل موقت و قطعي (18-2-87)

22.      استفاده از نقشه ها و طرحها در قالب معماري سنتي  ( 12-12-86)

23.      هماهنگي با اداره كل امور فني ساختمان در رابطه با هرگونه تغييرات در نقشه های ساختمانی (20-6-86)

24.      اجراي محوطه سازي بصورت مناقصه (20-6-86)

25.      تاكيد به بررسي دقيق ژئوتكنيك زمين محل احداث   (20-6-86)

26.      دستورالعمل ارتقا كيفيت انجام مطالعات ژئوتكنيك (8-3-86)

27.  ارسال همزمان اسناد مناقصه به دفاتر حقوقي و اداره كل طرحهاي عمران (9-9-85)

28.  ضرورت رعايت شرح خدمات مهندسين ژئوتكنيك (29-6-85)

29.  شرح خدمات فاز صفر - يك و دو  (14-5-85)

30.  ضرورت انجام آزمايشات ژئوتكنيك  (24-1-85)

31.  استفاده از پيمانكاران داراي رتبه بندي جديد و معتبر  (11-5-84 )

32.  تفاوت ويرايش دوم و سوم آئين نامه زلزله  (27-9-84)

33.  دستورالعمل اندازه گيري سطوح زيربناي پروژه ها (6-6-84)

34.  در اختيار گذاشتن دفترچه جزئيات اجرايي دانشگاه به پيمانكاران  (12-5-84)


 

صفحــــــــــــــــــه 1 2 3