جهت مشاهده هریک از موارد زیر بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید. (PDF)

 

20.      تشخيص صلاحيت و كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران (21-3-87)

21.      موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها (3-3-78)

22.      اصلاحیه موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها (31-1-88)

23.      انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (24-8-85)

24.      انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع  (3-2-89)

25.      دستورالعمل نحوه درخواست تجديدنظر در نرخ پيمان ها (27-6-89)

26.      ظرفيت مجاز كاري شرکت های پیمان کاری (18-11-89)

27.      حداكثر مبلغ مناسب اشخاص حقيقي (26-4-89)

28.      آيين نامه خريد خدمات مشاوره (1-10-88)

29.  راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (3-7-89)

30.  فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاوره (26-4-89)

31.  نحوه ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران (9-9-77)

32.  تجزيه بهاي فهارس پايه (25-12-89)

33.  نظام فني و اجرايي كشور (20-4-85)

34.  نصاب معاملات (22-3-89)

35.  نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات (7-11-87)

36.  اصلاحیه نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات (23-12-88)

37.  اختصاص فضاي مناسب به نمازخانه در طرح هاي عمراني (7-7-86)

38.  ضوابط طراحي فضاهاي موردنياز درس تربيت بدني در مدارس (23-12-82)


 

صفحــــــــــــــــــه 1 2